شیر تک بوبین فراز کاسپین

شیر تک بوبین فراز کاسپین